Onze werking

De gewone algemene vergadering komt bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni om 14 u 30.

De raad van bestuur en de bedrijfsrevisor kunnen de algemene vergadering bij elkaar roepen als ze dat opportuun achten.

Ze dienen dat ook te doen op vraag van de vennoten voor zover deze een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle mandaten worden geacht af te lopen onmiddellijk na de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden.

De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenten, door de gemeenteraad van elk van de vertegenwoordigde gemeenten aangeduid onder de raadsleden, burgemeester en schepenen van de gemeente.

De raad van bestuur vergadert minstens een keer per trimester na uitnodiging door de Voorzitter, of indien deze dat weigert, na bijeenroeping door een derde van zijn leden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden: alles wat niet uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de algemene vergadering toekomt behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuurders loopt af na de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Het bureau van de raad van bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de intercommunale.

De handelingen op het vlak van dagelijks beheer worden ondertekend door de Voorzitter, de Vicevoorzitter of een lid van de raad van bestuur.

De mandaten van de leden van het bureau lopen af na de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Het permanent college van deskundigen (art. 48 van de maatschappelijke statuten) is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van elke aangesloten gemeente.

Het verenigt op een gestructureerde manier de gemeentelijke administraties en betrekt hen bij de uitwerking en follow-up van de programma’s voor de werken. Het ondersteunt de bestuurders in technische en financiële aangelegenheden.

Het college van deskundigen komt vier keer per jaar samen.